Ogólne zasady prywatności w witrynie internetowej
Korzystanie z witryny internetowej Rentrak Sp. z o.o.nie wymaga ujawniania tożsamości przez użytkownika. Szczegółowe informacje na temat danych, które standardowo zbieramy podczas korzystania użytkownika z witryn internetowych przedstawiono poniżej. Jeśli użytkownik rejestruje się w celu korzystania z naszych usług lub kontaktuje się z nami za pośrednictwem formularzy, są przedstawione szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych użytkownika uzyskanych w związku z jego rejestracją.

Informacje dotyczące tożsamości oraz dane kontaktowe administratora danych i inspektora ochrony danych
Rentrak Sp. z o.o. jako administrator danych osobowych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych użytkownika zgodnie ze stosownymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika należy kierować do Rentrak Sp. z o.o. na adres rentrak@rentrak.pl lub pocztą lub telefonicznie:

Porosły – Kolonia 1C
16-070 Choroszcz

+48 85 651 15 41
+48 85 651 15 41

Udostępnienie danych

  • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
  • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
  • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Pliki cookie
Używamy plików cookie i pikseli śledzących, aby gromadzić dane dotyczące korzystania z witryny przez użytkowników w celu dostosowania witryny do ich potrzeb. Gromadzenie takich danych o używaniu i tworzenie profilu używania jest przeprowadzane anonimowo przy użyciu ID pliku cookie. Tworzymy i przechowujemy takie profile używania wyłącznie jako anonimowe i nie łączymy ich z nazwą użytkownika ani innymi informacjami mogącymi ujawnić jego tożsamość takimi jak adres e-mail.

Pliki cookie nie mogą być używane do uruchamiania programów lub infekowania wirusami komputera użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookie możemy uprościć nawigację i ułatwić prawidłowe wyświetlanie naszych witryn. Każda witryna internetowa posiada własne oświadczenie dotyczące plików cookie, które umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji o konkretnych plikach cookie stosowanych w danej witrynie.

Łącza do innych witryn internetowych
Nasze witryny mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Nie mamy wpływu na zachowanie lub niezachowanie przez operatorów tych witryn z przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Jak długo spółka Rentrak Sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika?
Spółka Rentrak Sp. z o.o. będzie przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, do jakich te dane osobowe zostały zebrane.

Prawa użytkownika do ochrony danych osobowych
Użytkownik ma prawo zażądać od Rentrak Sp. z o.o. informacji na temat przetwarzania przez Rentrak Sp. z o.o. danych osobowych oraz dostępu do takich danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są niepoprawne, oraz żądać ich usunięcia. Użytkownik ma również prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, co oznacza żądanie od Rentrak Sp. z o.o. ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika w pewnych okolicznościach.
Użytkownik ma także prawo sprzeciwić się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego. Użytkownik ma także prawo do przenoszenia danych (przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych), jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika przez Rentrak Sp. z o.o. odbywa się na podstawie zgody lub wynika z umowy i jest zautomatyzowane.

Użytkownik może też złożyć w odpowiednim organie nadzorczym skargę dotyczącą przetwarzania przez Rentrak Sp. z o.o. danych osobowych użytkownika.